احضار پرستو احمدی هنرمند و خوانندە بە دادسرا

نیروهای امنیتی ضمن ورود بە منزل پرستو احمدی، وسایل شخصی او را توقیف کردە و صفحه اینستاگرام این هنرمند نیز از دسترس خارج شده است.

مرکز خبر – براساس گزارش‌های منتشر شدە، امروز شنبه اول مهر ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی ایران با ورود به منزل پرستو احمدی، وسایل شخصی او را توقیف کردە و صفحه اینستاگرام این هنرمند نیز از دسترس خارج شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است این هنرمند و خوانندە از سوی نیروهای امنیتی به دادسرای امنیت تهران احضار شده و لوازم شخصی از جملە لپ‌تاپ و تلفن همراه او ضبط شده است.

شایان ذکر است اخیرا فشار بر فعالین مدنی، سیاسی و فرهنگی افزایش یافتە و بسیاری از هنرمندان بە بهانەهای واهی و بە دلیل انتقاد از حاکمیت احضار و بازداشت می‌شوند.