۶ سال و ۹ ماه حکم حبس تعزیری برای غزاله باقرنیا

غزالە باقرنیا بە ۶ سال و ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد و مجازات اشد برابر ۳ سال و ۶ ماه از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

مرکز خبر- امروز شنبە ١ مهر ماه، غزاله باقرنیا شهروند ساکن مشهد و مادر دو کودک خردسال، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ۶ سال و ۹ ماه بازداشت تعزیری محکوم شد.

 

غزاله باقرنیا با اتهام (تشکیل گروه و دسته با قصد برهم زدن امنیت) به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، بە اتهام (اجتماع و تبانی زد امنیت ملی) به ۳ سال و ۶ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه حکومت) به تحمل ۷ ماه و ۱۶روز که درکل به ۶ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است.

 

حکم غزاله باقرنیا با اعمال قانون (تجمیع احکام)، مجازات اشد برابر ۳ سال و ۶ ماه و ۱۶ روز قابل اجرا خواهد بود.

 

لازم بە ذكر است غزاله باقرنیا ۳خرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل شخصی خود بازداشت شد و ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی وی نیز ضبط گردیده بود.

 

این شهروند، بعد از تحمل مدتی بازداشت در روز ۲۱ خرداد ماه سال جاری با تودیع وثیقه یک میلیارد و ششصد میلیون تومانی، بە صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود.