معرفی کتاب

نویسندە: منیرو روانی‌پور

منیرو روانی‌پور در این رمان، محوریت زنان در زندگی، شهامت زنان در اعتراف بە عشق، سنت شکنی، ارتباط قهرمانان زن با جهان بدون مادیات و اعتراض بە هژمونی مردان را بە خوبی بیان کردە است.