تحقیقات در مورد روزنامه‌نگار بریوان آلتان آغاز شد

تحقیقاتی در مورد بریوان آلتان به دلیل گزارش او با عنوان "حمله‌ی ملی‌گرایان به یک خانواده‌ی کورد در آنکارا؛ زنان و کودکان از محله‌ بیرون رانده شدند" آغاز شده است.

مرکز خبر - دادستانی عمومی آنکارا بریوان آلتان خبرنگار آژانس مزوپوتامیا در آنکارا را به بهانه‌ی گزارش با عنوان "حمله‌ی ملی‌گرایان به یک خانواده‌ی کورد در آنکارا؛ زنان و کودکان از محله‌ بیرون رانده شدند" تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه «مردم به سمت خشم و خصومت، یا تحقیر سوق داده‌اند» آغاز کرده است.

بریوان آلتان به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام در شعبه‌ی امنیتی اداره‌ی امنیت آنکارا شهادت داد.