آزادی سیما علیپور و همسرش با تودیع قرار وثیقە

سیما علیپور و همسرش داود درخشان پس از چند روز بازداشت آزاد شدند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، دوشنبە ١۶ خرداد ١۴٠١، سیما علیپور و همسرش داود درخشان  فعالین مدنی ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقە آزاد شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شدە، این زوج فعال مدنی با تودیع قرار وثیقەی ١٠٠ میلیون تومانی بە صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدەاند.

سیما علیپور و داود درخشان ٧ خرداد ماە سال جاری، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە بازداشتگاە سازمان امنیتی تبریز منتقل شدە بودند. هنوز از اتهاماتی کە بر آنان وارد شدە خبری در دست نیست.