انتظار برای عدالت؛ حمله‌ای که قربانی با جراحات بسیار جان سالم به در برد

دیلک بیتگین گفت تنها خواستەاش در پرونده قضایی همسرش احمد بیتگین که تلاش کرد او را به قتل برساند و این حادثه را خودکشی جلوە دهد،"عدالت" است.

مدینە مامداغلو

آمد - خشونت مردان نسبت به زنان در آمد همچنان ادامه دارد. دیلک بیتگین یکی از زنانی است که در منطقه بیسمیل آمد ساکن است و سال‌ها در معرض خشونت خانگی همسرش احمد بیتگین بودە است. دیلک بیتکین در تاریخ ١٠ نوامبر ٢٠٢١ با شلیک گلولە توسط همسرش در منزلش از ناحیەی کتف بە شدت مجروح شد.

 

سعی در تظاهر به «خودکشی»

احمد بیتگین با قرار دادن تفنگ در دست دیلک بیتگین، سعی داشت آن را خودکشی جلوه دهد و سپس از صحنه جرم گریخت. همسایگان با شنیدن فریادهای کمک دیلک بیتگین، او را به بیمارستان منتقل کردند. احمد بیتگین در همان روز دستگیر و به زندان منتقل شد. احمد بیتگین متهم به «تلاش  برای قتل عمد» و همچنین پاکیزه بیتگین یکی از بستگان احمد بە «از بین بردن مدارک جرم» متهم شدەاند. تاکنون سە جلسه از دادگاه برگزار شدە است و چهارمین جلسه این دادگاه در ١ ژوئن در دیاربکر برگزار شد...

 

منتظر گزارش پزشکی قانونی هستند

با توجه به ادعای احمد بیتگین مبنی بر "خودکشی"، دادگاه از  پزشکی قانونی درخواست ارائە گزارشی در خصوص نقاط ورود و خروج گلوله از بدن قربانی را کردە است. اما هنوز گزارش درخواستی از پزشکی قانونی منتشر نگردیدە است. دیلک بیتگین و وکیلش شیروان یاکوت، عضو کانون حقوق زنان کنوانسیون دیاربکر، در مورد روند پروندە صحبت کردند.

 

«سال‌ها مورد خشونت قرار گرفتەام»

دیلک بیتگین که پس از وقوع این حادثه بە مدت یک هفتە در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت درمان قرار گرفت، گفت که به دلیل خطر مرگ قادر به جراحی نبوده و با حمایت‌های مادرش قادر بە ادامەی حیات بودە است. دیلک بیتگین اظهار داشت که درمانش همچنان ادامه دارد و بیان کرد که احمد بیتگین در دوران ازدواجش بە طور مداوم او را مورد خشونت قرار می‌دادە است.

دیلک بیتگین گفت: سال‌ها خشونت را متحمل شدەام و آن را با هیچ کس در میان نگذاشتم زیرا مرا با فرزندان و خانوادەام تهدید می­کرد. نه تنها او، بلکه خانوادهاش نیز مرا اذیت می­کردند. همه با گفتن: «او مرد است» از خشونتی که اعمال می‌کرد دفاع می‌کردند. یک بار به دلیل آزاری که دیدم، می‌خواستم خانە را ترک کنم، اما با اعمال خشونت فیزیکی، مانع از رفتنم شدند. او بە همگان گفتە بود کە من دیوانە هستم.

 

«پس از شلیک با اسلحه، بە شکنجه ادامه داد»

دیلک بیتگین  کە توسط همسرش احمد بیتگین با استفادە از سلاح گرم بە شدت مجروح شدە است، ماجرا را این چنین روایت می‌کند: همه چیز آن شب اتفاق افتاد. من بە بچەها غذا دادم و آنها را خواباندم. بعد از آن می­خواستم بە اتاق خوابم بروم کە از آینەی روبەرویم متوجە آمدنش شدم،  همان لحظه که داشتم بلند می‌­شدم، گفت: اگر تو خودکشی نمی­‌کنی، من تو را می­‌کشم و ناگهان از پشت سرم یک گلولە بە کتفم شلیک کرد. گلولە از کتفم عبور کردە و بە دیوار روبەرویم اصابت کرد. پس از شلیک، با اعمال شکنجە بر روی زخمم اسلحە را در دستم گذاشت و فرار کرد. من با آخرین نفس‌هایم دخترم را صدا زدم و بیهوش شدم. در همان لحظه همسایگان آمده و من را به بیمارستان بردند.

 

«تنها درخواست من عدالت است»

دیلک بیتگین که بە شدت مجروح شدە است، خواستار رد دفاعیات احمد بیتگین که تلاش می­کند این حادثه را به عنوان "خودکشی" نشان دهد، از طرف دادگاه بود.

وی به تهدیدات مداوم بە مرگ اشاره کرده و تاکید کرده است که خواستار "عدالت" است. دیلک بیتگین افزود: من  خواستار عدالت هستم و می­‌خواهم او مجازات بشود. او می­گوید که من خودکشی کرده‌ام، درحالیکە واقعیت ندارد، او بە من شلیک کرد و سپس سلاح را در دستم قرار داد و فرار کرد. می­‌خواهم او مجازات شود.

 

«بعد از حادثه همه مدارک نابود شدند»

شیروان یاکوت وکیل دیلک بیتگین با بیان اینکه محاکمه همچنان ادامه دارد، گفت: تمامی مدارک و شواهد توسط متهم احمد بیتگین و نزدیکانش پس از حادثه از بین رفته است و به همین دلیل نمی‌توان به مدارک قطعی در مورد این حادثه دست یافت. محاکمه بر اساس گزارش پزشکی قانونی شکل خواهد گرفت.

 

«به شواهد موجود در پرونده دسترسی نداریم»

شیروان یاکوت با بیان اینکه در گزارش ارسالی از دانشگاه دجلە کە حاکی از ورود گلولە از پشت قربانی است، بە دلیل عدم قطعیتش بە آن اعتراض شدە است.

در این گزارش به یک اظهارنامه دو مرحله ای اشاره شده است. در اسناد و اظهارات موجود در پرونده آمده است که قسمت ورودی گلوله در پشت و قسمت خروجی روی قفسه سینه است. در واقع این بیانیە همان اظهاراتی است کە ما از ابتدا بر آن اصرار و از آن دفاع کردیم، دلیل اعتراض ما عدم بیان اظهارات بە صورتی قطعی است. در حال حاضر، آنها قادر به دسترسی به بسیاری از شواهد موجود در پرونده نیستند و با توجه به اینکه شواهد توسط متهم نابود شده است، منتظر ارسال پرونده به پزشکی قانونی در استانبول یا آنکارا هستند. پرونده به همین منوال در جریان است. جلسه بعدی در تاریخ ۶ ژوئن برگزار خواهد شد. متهم در بازداشت است و آنها اعتراض کرده­‌ا­ند.

لازم به ذکر است که اطلاعات ارائه شده ترجمه‌ای از مقاله خبری است و جزئیات پرونده ممکن است در حین پیشرفت فرآیند قانونی تغییر کند.