انجمن نخیل... در مسیر دستیابی به برابری در قوانین و سیاست‌ها

انجمن نخیل در مسیر مبارزه با خشونت، حمایت از زنان و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی آنها از طریق تعدادی از خدمات و مشارکت‌هایی است که ایجاد می‌کند.

رجاء خیرات

مراکش - برای نزدیک به سه دهه، انجمن زنان و کودکان نخیل علاوه بر فعال کردن قوانین مبارزە با خشونت علیه زنان در مراکش، برای ادغام رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی تلاش کرده است.

امینه فنان فعال حقوق بشر و عضو دفتر این انجمن، تأیید کرد که این انجمن از زمان تأسیس در سال ١٩٩٧ برای ارتقای برابری در سیاست‌های عمومی و حقوق قانونی، اجتماعی، اقتصادی برای زنانی که از شرایط دشوار رنج می‌برند با همراهی و حمایت در شهر مراکش و همچنین همراهی از طریق شبکه‌ای از مراکز شنود در شهرهای منطقه تلاش کردە است. وی با اشاره به اینکه از حدود ١٩ هزارو ۵٠٠ زن در ٩ مرکز وابسته به انجمن استقبال شد گفت در هفت شهر مراکش در جنوب کشور از قبیل ورزازات، آیت اوریر و ابن جریر علاوه بر قلعه سراغنە، صویرە و شیشاوە پخش شدە است.

وی در مورد دسترسی زنان به خدمات گفت: انجمن در تلاش است تا خدمات را علاوه بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی منطقه‌ای در دادگاه‌ها و همچنین ایستگاه‌های پلیس و ژاندارمری سلطنتی (العلم القراوی)، ایجاد کند.

وی تأکید کرد که علاوه بر مراکز شنود مستقر در شهر مراکش و مقصد آن، یک نهاد مرکزی ایجاد شده است که به صورت دوره‌ای در دفتر مرکزی انجمن فعالیت می‌کند و شامل فعالین مختلف برای توسعه روند مراقبت از زنان و کودکان قربانی خشونت می‌شود. این امر منجر به ایجاد یک شبکه ملی برای تشدید تلاش همه ارگان‌های فعال در این زمینه شد که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به «بهار برابری»، «اناروز»، «بهار کرامت» و سایر ائتلاف‌ها که شامل گروهی از زنان و مردان و سازمان‌های حقوق بشری که برای حمایت از مسائل زنان در کشور کار می‌کنند، اشارە کرد.

در زمینه وکالت از حقوق بشر زنان، ۵٨ تبصره وکالت به منظور کمک به تدوین و اصلاح چندین قانون و سیاست‌های عمومی مرتبط با قانون خانواده و قانون جزا تدوین شد، از جمله لغو قانون ۴٧۵ که مقرر می‌داشت: متجاوز نباید در صورت ازدواج با قربانی مجازات شود و  همچنین قانون ١٠٣-١٣ مبارزه با خشونت علیه زنان.

امینه فنان تأیید کرد که این اتحادها صدایی پرطنین در به راه انداختن بسیاری از مبارزات زنان داشتند که بسیاری از قوانین را تغییر دادە و بازنگری همه جانبه تعدادی از آنها را به منظور اصلاح در واکنش شدید به اعتراضات خیابان مراکش تحمیل کرد.

او می‌گوید: به منظور ارتقای حقوق سیاسی زنان و جوانان و دستیابی به برابری در شوراهای منتخب، تیم قوی از بازیگران در داخل انجمن در تکمیل مطالعات و تحلیل‌ها در مورد درخواست‌های قانونی در برابر نهادهای قانونی و دولتی ذیربط پشتکار داشته‌اند، علاوه بر تقویت توانمندی‌های سیاسی زنان، که تعداد زیادی از زنان منتخب که آموزش‌های فشرده‌ای را برای ایفای نقش‌های سیاسی خود در شوراهایی که در ارگان‌های آن انتخاب شده بودند، دریافت کردە و تعداد آنها در آن زمان به ۴۵۶۵ ذی نفع رسید.

وی خاطرنشان کرد که انجمن همچنان سمینارها و جلسات ادواری زیادی را حمایت و سازماندهی می‌کند تا به برابری دست یابد، زیرا طبق ماده ١٩ قانون اساسی مراکش در سال ٢٠١١ یک حق قانونی است.

وی تصریح کرد: این انجمن از طریق آموزش و حمایت در ایجاد کسب و کار خود، از طریق تکمیل مجموعه‌ای از پروژه‌های درآمدزا برای زنان، به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک می‌کند و این پروژه‌ها بر اساس برنامه‌های حمایت شده توسط سازمان‌های تأمین مالی با هدف ایجاد انگیزه در زنان و تقویت توانمندی‌های آنان در جهت ایجاد پروژه‌های خود و دستیابی به استقلال مالی انجام می‌شود.

وی افزود: انجمن برنامه‌های زیادی در این زمینه تدوین و اجرا کرده است و به نفع بسیاری از زنانی است که از شکست رنج می‌بردند، برخی از آنها توانستند شرکت‌های خود را ایجاد کنند و موقعیت‌های کاری را برای زنان مجرد (مطلقە و بیوە) فراهم کنند.

امینە فنان خاطرنشان کرد: انجمن نخیل به همراه سازمان‌های زنان در مراکش، برای تداوم ارزش‌های مبتنی بر اصول حقوق بشری و به صدا درآوردن زنگ خطر برای گروه‌های آسیب‌پذیر، در مقابل نهادهای مشاوره‌ای و سیاسی به دادخواهی می‌پردازد.

وی افزود: این انجمن به تحکیم ارزش‌های دموکراسی مشارکتی کمک کرد، زیرا نقش میانجی را در کنار سازمان‌های جامعه مدنی و شوراهای منتخب با هدف مداخله در سیاست‌های مستقیم عمومی و پایه‌گذاری اصولی نظام حقوق بشر به عنوان یک نظام جهانی برعهدە داشت.

این انجمن همچنین نقش موثری در پیوند نهادهای جامعه مدنی و شوراهای منتخب منطقه (شورای استانی، شوراهای منطقه‌ای، گروه‌های روستایی) و همچنین هماهنگی با رسانه‌های منطقه‌ای، ملی و مشارکت و همکاری با مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات علمی برای یکپارچگی  رویکرد جنسیتی در تمام ارگان‌ها و تشویق جوانان به مشارکت در مورد مسائل زنان و کمک به استقرار حقوق آنها دارد.