آمار قتل و تشویق بە خودکشی زنان در آبان/بیشتر قتل‌ها حکومتی است

در حالیکە بیشتر قتل‌ها و خودکشی زنان در یک نظام مردسالار و طور سیستماتیک انجام می‌‌شود در یک ماە اخیر نیز قتل زنان بە طور آشکار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفتە و دستکم ١١ نفر بە قتل رسیدە و یا خودکشی کردەاند.

مرکز خبر-  سیستم مردسالار و زن‌ستیز دولت جمهوری اسلامی ایران کە بیش از چهار دهە است بر جامعەی ایران حاکمیت می‌کند قتل زنان توسط افراد خانوادە و نزدیکان را بە طور سیستماتیک افزایش دادە و اکنون بیش از دو ماە است خود نیز با گلولەهای جنگی، باتوم و خودکشی‌های ساختگی بە طور آشکارا زنان را هدف قرار می‌دهد.

آمار دقیقی از قتل و خودکشی زنان در ایران وجود ندارد و در حال حاضر نیز ایتنرنت قطع و یا با اختلال شدید همراە است، بە همین دلیل آمار دقیقی از تعداد زنانی کە تشویق بە خودکشی شدە و یا توسط نیروهای امنیتی بە قتل رسیدەاند در دست نیست.

با وجود اختلال شدید در اینترنت، این ماە نیز آماری از زنان کە تشویق بە خودکشی شدە و یا توسط دولت و ذهنیت مردسالار مردان جامعە بە قتل رسیدەاند ارائە خواهیم داد.

 

اسامی زنان بە قتل رسیدە در یک ماە اخیر بە شرح زیر است:

٢ آبان ١۴٠، در پی اقدام بە خودکشی  یک خانوادەی فقیر و آتش زدن خانە در روستای آلنی مشگین‌شهر، یک دختر ٩ سالە جان خود را از دست داد.

٣ آبان ١۴٠١، نیز خبر خودکشی یکی از دانش‌‌آموزان با هویت سونیا (فامیلی نامعلوم) در مهرشهر کرج بە دلیل سقوط از پشت‌بام خانە منتشر شد کە این نیز یکی از قتل‌های ساختگی حکومت جمهوری اسلامی است.

۵ آبان ١۴٠١ فرشتە احمدی اهل سردشت و ساکن مهاباد در جریان اعتراضات اخیر در پی شلیک نیروهای امنیتی جان باخت.

 ۵ آبان ١۴٠١، یک زن با هویت نامعلوم در زندان بروجرد با اتهام قتل عمد، اعدام شد.

۶ آبان ١۴٠١، سارینا ساعدی ١۶ سالە و اهل سنە با ضربات متعدد باتوم  نیروهای حکومتی بر سرش  جان باخت.

٨ آبان ١۴٠١، مونا بلوچ ٨ سالە و اهل سراوان با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

٨ آبان ١۴٠١، بهناز افشاری اهل ورامین توسط نیروهای حکومتی بە قتل رسید و با خانوادەی وی را تهدید کردند کە مرگ دخترشان را خودکشی اعلام کنند.

٩ آبان ١۴٠١،  زن ٢٣ سالە با هویت نسیم صدقی اهل شاهین‌دژ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بە قتل رسید.

١٢ آبان ١۴٠١، حمیرا پوپک ٢۴ سالە و قربانی کودک همسری بە علت فقر، تنگدستی و تبعیض بە زندگی خود پایان داد.

١۵ آبان ١۴٠١. نسرین قادری اهل سقز بە دست نیروهای حکومتی جان باخت و جمهوری اسلامی مرگ وی را مسمومیت و استفادە از متانول اعلام کرد.

١۵ آبان ١۴٠١، یلدا آقافضلی ساکن تهران، در جرایان اعتراضات اخیر بازداشت و بعد از آزادی از زندان خودکشی کرد و جان باخت.

١٩ آبان ١۴٠١ هستی حسین پناهی دانش‌آموز ١۶ سالەی اهل دهگلان در اثر ضربات باتوم نیروهای امنیتی بە کما رفت.

٢۶ آبان ١۴٠١، آیلار حقی دانشجوی پزشکی ساکن تبریز با ضرب گلولەی نیروهای امنیتی بە قتل رسید.