زنان افغانستان به فکر نجات ملت خود و همجنسان‌شان هستند

زنانی هستند کە با تمام محدودیت‌ها، تهدید‌‌ها و فشارهای طالبان، نە تنها ناامید نشدە بلکە بە نابودی طالبان و آیندەی درخشان خود می‌اندیشند.

بهاران لهیب

غزنی- نزدیک بە دو سال است گروەهای طالبان بر افغانستان تسلط یافتە و محدودیت‌های شدیدی را در این کشور بە خصوص بر زنان اعمال کردە است، چە بسا زنانی هستند کە بە خاطر محدودیت‌ها، تهدید‌‌ها و فشارهای این گروە نمی‌توانند استعدادها و هنر خود را گسترش دهند و مانند دیگر زنان موفق جهان بە سوی سعادت راە یابند اما با تمام این مشکلات و دغدغەها نە تنها ناامید نشدە بلکە بە نابودی طالبان و آیندەی درخشان خود می‌اندیشند.

«ف.و» در ولایت غزنی در یکی از قریه‌هایش زندگی می‌کند و او تازه صنف چهارم مکتب شده است. این دختر ۱۲ ساله علاقه‌مند به آوازخوانی است، اما بنا به مشکلات امنیتی و حاکمیت طالبان، نمی‌تواند هنر خود را تقویت کند.

او با سن کمی که دارد، اشعار را به خوانش می‌گیرد که مبارزه و مقاومت در آن نهفته است. ف.و در خانواده‌ای دهقان متولد شده است و بزرگترین فرزند خانواده خود است او درد مردم بلاکشیده افغانستان را با آگاهی درک می‌کند.

در سفری که ما به این ولایت داشتیم، با وی ملاقات کردیم. «ف.و» را دختری سرشار از انرژی و آگاهی یافتیم. بنا به قوانین طالبان، وی دو سال دیگر می‌تواند به مکتب برود. اما وی امیدوار است که حاکمیت طالبان تا دو سال دیگر با مقاومت مردم از بین ‌می‌رود و زنان و دختران دوباره می‌توانند در جامعه حضور پیدا کنند.

ما یکی از اشعار را که به خوانش گرفته، به نشر می‌رسانیم.