بهرە احمد با استفاده مجدد از مواد، هنر خلق می‌کند

بهرە احمد هنرمند مستعد اهل هلبجە هنر خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی توسعه داده و با بکار بردن مجدد مواد در ساخت هنرهای دستی، مخارج زندگی خود را تأمین می‌کند.

 

مهربان سلام کاکەیی

 

هلبجە- بهرە احمد، زن جوان ساکن هلبجە هنرمندی با استعداد و ماهری است کە طی سال‌ها هنر خود را توسعە دادە و برای توسعەی استعداد خود از شبکەهای اجتماعی نیز بهره برده و می‌گوید: «فعالیت هنری با گذشت زمان رشد می‌کند.»

بهرە احمد با اشارە بە اینکە آموزش آکادمی در زمینەی هنر نداشتە، می‌گوید عاشق هنر است و از طریق شبکەهای اجتماعی آثار خود را به نمایش گذاشتە و بازاری برای محصولات خود فراهم کرده است.

وی با بیان اینکە کار هنری آسان نیست و مردم قدردان آثار هنری نیستند و معتقد است برای تابلوهایش هر نرخی تعیین کند مشتری آن را گران می‌داند اما برای کالاهای وارداتی هزینه زیادی پرداخت می‌کنند.

 

«مدرک نقشی در انتخاب شغل ندارد»

بهرە احمد فارغ التحصیل رشته مدیریت بهداشت است و مدرک تحصیلی‌اش در انتخاب شغل او نقشی نداشتە، بلکە از طریق صنایع دستی مخارج زندگی خود را تأمین می‌کند و می‌گوید: در حقیقت علاقە مهم است نە مدرک تحصیلی، من دکتر می‌شناسم که در بیمارستان کار می‌کند اما از علاقه و آرزویش غافل نشده است.

وی در پایان سخنان خود از زنان می‌خواهد زندگی خود را بە ماندن در خانە محدود نکنند و بە ویژە اینکە در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها، فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد می‌کنند و زنان از لحاظ مالی حمایت می‌شوند.