جدیدترین آمار کودکان کار در ایران

شناسایی ٧ هزار کودک کار