آمار و اطلاعات خیزش انقلابی در ایران از ٢۶ شهریورماه تا ٢ آذرماه

١۵۶ شهر ایران شاهد اعتراضات گستردە بود