آمار کودکان بازماندە از تحصیل/ گروە سنی ۶ تا ١١ سال

امار کودکان بازماندە از تحصیلی در سال تحصیلی ١٣٩٩- ۱۴۰٠ براساس رتبەبندی استان‌ها.