آمار کودکان ١٢ تا ١۴ سالەی بازماندە از تحصیل در سال تحصیلی ١٣٩٩-١۴٠٠

هریک از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان رتبەهای نخست تا سوم ترک تحصیل کودکان گروە سنی ١٢ تا ١۴ سال را بە خود اختصاص دادەاند.