افزايش ۴۰درصدى آمار خودكشى در بازه زمانى ۱۳۹۰نا ۱۴۰۰