تأثیر بحران اقتصادی بر زنان در مصر

افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث ترس در میان بسیاری از خانواده‌های مصری شده است، به ویژه زنان بیشترتحت تأثیر قرار گرفته‌اند‌ زیرا بسیاری از آنها مسئول امور مالی خانواده هستند.

 

اسما فتحی

قاهره- افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث ترس در میان بسیاری از خانواده‌های مصری شده است بە ویژە زنانی کە مسئول امور مالی خانواده هستند بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتەاند افزایش قیمت تمام نیازهای اولیه زندگی جوامع را در اکثر کشورهای جهان تحت تاثیر قرار داده است، مصر یکی از کشورهایی است که زنان بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند. از یک طرف به دنبال شغل جدید برای امرار معاش هستند و از طرف دیگر تحت فشار بودە و بە دلیل استرس‌های روزانه که بر سلامت روان آنها تأثیر می‌گذارد، با مشکلات زیادی زندگی می‌کنند.

 

تعیین موارد ضروری دشوار است و کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند

نادیا مبروک روزنامه نگار و دارای یک فرزند گفت: به دلیل قیمت بالای همه‌ی اقلام با مشکلات بزرگی مواجە است و این مشکلات بیش از حد تحمل افزایش یافته است اگرچه او تنها یک فرزند دارد اما نمی‌تواند تمام نیازهای او را برآورده کند.

نادیا مبروک توضیح داد:  قیمت‌ها در همه زمینه‌ها در حال افزایش است بە این دلیل کە او یک مادر است و همیشه می‌ترسد که نتواند نیازهای دخترش را تأمین کند این نگرانی‌ها و  ترس به مرور زمان افزایش یافته و از لحاظ روانی نیز بر آنها تأثیر گذاشتە است تا جایی کە روابط بین بسیاری از مادران و فرزندانشان را نیز تحت تأثیر قرار دادە است.

تعیین نیازهای اولیه خود بسیار دشوار است و مادر باید در مورد تأمین نیازهای ضروری و غیرضروری بە خوبی دقت کند بسیاری از موارد غیرضروری در واقع کلید سلامت روان کودکان هستند، مانند بیرون رفتن و مسافرت با بچه‌ها و غیره.

 

جست‌وجو برای مشاغل بیشتر به یک نیاز ضرری تبدیل شده است

با افزایش تأمین نیازهای خانواده، جست‌وجوی کار اضافی نیز افزایش می‌یابد، علیرغم همه تلاش‌ها، زندگی فرزندان درون خانواده در معرض خطر است.

طبق گفته نادیا مبروک، جست‌وجوی مشاغل اضافی به یک نیاز اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و بسیاری از زنان در جامعه او در تلاش هستند تا مشاغل دیگری برای افزایش حقوق خود و در واقع برای رفع نیازهای خود بیابند.

کار اضافه بر کودکان تأثیر منفی می‌گذارد، بسیاری از زنان دیگر نمی‌توانند با فرزندان خود همراە بودە و حضور و تأثیر آنها در خانواده کاهش یافته است این وضعیت زنان از دو راهی قرار دادە و نمی‌دانند برای امرار معاش یا خانواده و فرزندان خود چه کنند.

 نادیا مبروک با اشارە بە اینکە حقوق ماهانه او برای نیازهای خانواده کافی نیست و بە علت افزایش قیمت‌های روزانە زنان نمی‌توانند مایحتاج خود را تأمین کنند گفت: من در خطر زندگی می‌کنم و خیلی می‌ترسم وقتی مطلبی در رابطه با وضعیت قیمت‌‌ها می‌خوانم خیلی می‌ترسم وضعیت من اینگونه نیست، اکثر خانواده‌ها در همین وضعیت زندگی می‌کنند.

زنان در خانواده‌ها در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند و در شرایط عمومی کنونی نمی‌توانند درآمد خوبی کسب کنند و سطح قیمت‌ها قابل تحمل نیست.