«ستون‌های ایمانی که تنها روی حجاب من استوار است رابه لرزه در می‌آورم»

با حجاب اجباری و نگاه زن ستیزی جامعه مرد سالاری مبارزه خواهیم کرد چون برابری زن و مرد در هر جامعه، دماسنج درجه آزادی در آن است.

 

آگرین حسینی

سنە- حاکمیت ایران با ابزار کنترلی بە نام حجاب اجباری سعی در نادیدە گرفتن زنان در همەی عرصه‌های جامعه دارد و خواسته‌های زنان بسیار فراتر از نوعی پوشش است که باید خود بر آن تصمیم بگیرد نه حاکمیت، مرد سالاری اسلامی زنان در پی دست یابی به حق خود یعنی پایان دادن نگاه زن ستیزی در جامعه و آزادی هستند. در این رابطه با ژ.ع ،زنی که مخالف حجاب اجباری است مصاحبه‌ای داشتیم از ایشان دربارەی نظر و دیدگاه خودشان در مورد حقوق زنان در جامعه و نه گفتن به حجاب اجباری گفت‌وگو کردیم:

ژ.ع در ابتدای سخنان خود گفت: حجاب ما زنان نقطه ضعف جمهوری اسلامی است و پایه‌های بنای حکومتی که با یک تار موی ما بلرزد همان بهتر که زود ویران شود. ما زنان سال‌هاست که حجاب اجباری از انواع گوناگون آن را با پوشیده‌گویی و فاش‌گویی، با طعنه، اعتراض، استدلال، مقاومت مدنی و هزاران شکل دیگر را فریاد زدە‌ایم اما امروز با نظر گرفتن رویەی تهاجمی نظام اسلامی باید از نو دربارەی آن سخن گفت، باید به آن «نه» گفت. باید گفتاری دیگر را آغاز کرد. با دستگیری تعداد زیادی از زنان در خیابان‌ها و شرکت‌های خصوصی و بیرون کردن آنها از ادارات و جریمه های نقدی، ارائه ندادن خدمات به آنها، غیره فیصله داد. به نظر من جدال اصلی در راه است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: زنان شروع کننده  انقلاب ژن، ژیان، ئازادی، بوده‌اند و ستون‌های ایمانی که تنها روی حجاب من استوار است رابه لرزه در می‌آوریم، چون برابری زن و مرد در هر جامعه، دماسنج درجەی آزادی در آن است. واقعا آیا همەی مشکلات ما خلاصه شده در دو تا موی زنان؟ آیا در مملکت هیچ کار دیگری وجود ندارد که انجام بشود؟ این انقلاب مبارزه با مردسالاری و بسیاری از سنت‌های کلیشەای و تابوهای زن‌ستیز جامعه را سرلوحه اهداف خود دارد و نخستین انقلابی است کە تبعیض جنسیتی و بطور کل تبعیض در کلیه قشرهای اجتماعی را نفی می‌کند و به دنبال جامعەی انسانی بدون تبعیض است.