سریانی‌ها نمونەی بارز مقاومت فمینیستی

با وجود سیاست طردشدن و به رسمیت نشناختن، زن سریانی همچنان به تلاش برای تبلیغ مبارزات و دستاوردهای خود در جهان ادامه می‌دهد.

زهور‌المشرقی

 

تونس- جورجیت برصوم، نماینده‌ی هیئت سریانی با تأکید بر اینکە همبستگی بین‌المللی زنان، انگیزه‌ی سریانی‌ها برای ادامه‌ی مبارزه و تلاش برای دستیابی به اهداف خود برای زندگی در یک سرزمین آزاد و منطقەای توأم با دمکراسی و حقوق زنان است گفت: «قرن حاضر به قرن مبارزەی زنان برای رهایی و دستیابی به برابری کامل جنسیتی تبدیل خواهد شد.»

وی عضو کوردیناسیون زنان شمال و شرق سوریه و نماینده‌ی هیئت سریانی در جریان سومین کنفرانس جهانی زنان پایە که در تونس برگزار شد،  است و گفت: «زنان در طول تاریخ نقش مهمی در دستیابی به پدیده‌ی اجتماعی انسان و تبدیل او به موجودی اجتماعی داشته‌ و برای نخستین بار زندگی اجتماعی را توسعە دادەاند، اما رژیم استبدادی ارتجاعی و قوانین ناعادلانه علیه آنها، زنان را از موقعیت رهبری خود دور نگه داشت. علاوه بر این، جانشینی دولت‌های دیکتاتوری موقعیت آنها را در هم کوبید و آنها را تحت یک جامعه‌ی طبقاتی که در آن زنان از نظر جسمی، روحی و فکری طرد شدە بودند قرار داد.»

 

زینت آسمان اولین شاعر تاریخ کە بە شکسپیر ادبیات سومری مشهور است

او همچنین تأکید کرد: «زن سریانی، با وجود  طردشدن، بە حاشیە‌راندە شدن و بە رسمیت نشناختن  نقش برجسته‌ای کە در توسعەی بشریت داشته است، زیرا سریانی‌های بزرگی از تاریخ بین النهرین وجود دارند، مانند شاهزاده خانم انخدوانا یا کاهن اعظم کە بە او زینت آسمان ​گفته می‌شود اولین شاعر تاریخ است که متون خود را به زبان سومری نوشت و اشعار خود را به انگلیسی و آلمانی ترجمه کرد و شکسپیر ادبیات سومری نام گرفت، همچنین ملکه شامیرام، ملکەی سریانی که توانایی خود را در رهبری و مدیریت امپراتوری آشور به اثبات رساند و نزدیک به نیم قرن به طور مستقیم و غیرمستقیم حکومت کرد.»

او توضیح داد: «تمام این تاریخ سریانی‌ها را تنها عده‌ای می‌شناسند، اما آنها در نتیجه‌ی انزوا و به رسمیت نشناختن آن‌ها به عنوان اتنیکی که به هویت، زبان، سنت‌ها و آداب و رسوم خود پایبند است و تلاش می‌کند تا علی‌رغم همەی موانعی کە مانع دستیابی بە هدف می‌شود خود را بە جهان بشناساند.»

او با اشارە بە  نقش مهم زنان سریانی در جوامع بشری در طول زمان و شخصیت و توانایی آن در غلبه بر مشکلات و کشتارهایی که زنان تجربه کردند گفت: «بزرگترین آن کشتار سیفو در سال ١٩١۵ بود که توسط امپراتوری عثمانی علیه مردم سریانی-آشوری-کلدانی انجام شد و در آن زمان بە عنوان بخشی از سیاست تلافی‌جویانە و بر ای از بین بردن این نژاد و هویت آنها، زنان تحت هر گونه شکنجه از جملە  تجاوز  جنسی، پارەکردن شکم زنان باردار، سوزاندن دسته جمعی زنان به همراه فرزندانشان و بازداشت هزاران نفر در اردوگاه‌ها و فروش آنها به عنوان برده یا به عنوان همسر و فرزند قرار گرفتند.»

وی خاطرنشان کرد: «زنان از آوارگی و تبعید اجباری و گذر از رودخانه، پیاده‌روی طولانی و مرگبار شدە و در مقابل جنایت و موانع  تسلیم نشدە و در حمایت از عملیات مقاومت شرکت کردند.»

او گفت: «در جریان بحران سوریه، سریانی‌ها بهای سنگینی پرداختند، مورد فجیع‌ترین تخلفات قرار گرفتند، آواره شدند و فرزندانشان را از دست دادند. همچنین تمامی اتنیک‌‌‌های شمال و شرق سوریه قربانی تجاوزات شنیع بوده و زنان همواره متضررترین قربانیان تمامی سیاست‌های ارتجاعی حاکم و رژیم‌های ظالمی بوده‌اند که حقوق زنان را به رسمیت نشناختە و تنها برای اهداف سیاسی از آن بهره‌برداری می‌کنند.»

 

زن سریانی آداب و رسومی  که او را از حمل سلاح برای دفاع از سرزمین و روح خود باز می‌دارد، به چالش میکشد»

وی به تغییر نگاه زنان سریانی پس از رهایی از یوغ سنت‌های منسوخ با پرداختن به زندگی فرهنگی، نظامی و سیاسی اشاره کرد و گفت:«با جسارت و قدرت سد ترس را شکست و پیشگام و نماینده‌ی آشوری-کلدانی در اداره‌ی خودمدیریت و مدنی شمال و شرق سوریه شد و به عنوان رئیس مشترک، معاون و مدیر در مراکز تصمیم‌گیری نقش رهبری و پیشگام را بر عهده گرفتند و به نمایندگی از مردم مبارز خود در مجامع بین‌المللی برای دفاع از اقشار تحت ستم و برای ایجاد جوامع دمکراتیک هماهنگ که در کنار یکدیگر در صلح و برادری زندگی می‌کنند، حضور یافتند.»

جورجیت برصوم  تأکید کرد: «آزادی خلق تنها با آزادی و رهایی زنان از  آداب واپس‌گرا و منسوخ به دست می‌آید و زنان سریانی با اجزای مناطق شمال و شرق سوریه در نگارش قرارداد اجتماعی برای اداره‌ی خودمدیریت که زندگی قانونی در آن منطقه را سامان می‌دهد مشارکت داشتند.»

او توضیح داد «زن سریانی آداب و رسومی  که او را از حمل سلاح برای دفاع از سرزمین و روح خود باز می‌دارد، به چالش می‌کشد و  تحت آموزش‌های گسترده‌ای در مورد نحوه‌ی استفاده از سلاح برای محافظت از مردم، مناطق و جغرافیایی که در آن زندگی می‌کند، قرار گرفته است. جایی که نیروهای حفاظت از زنان بیث نهرین و سوتور تأسیس شد و این نماد شجاعت و دفاع مشروع از سرزمین، مردم و هویت بود و این نیروها نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت منطقە داشتند.»

وی از زنان جهان که در سومین کنفرانس بین‌المللی زنان پایه شرکت کرده‌اند خواست تا همبستگی خود را با سریانی‌ها و اتنیک‌های مختلف تحت ستم که در نتیجه گسترش هرج و مرج و تروریسم در منطقه متحمل آسیب‌های فراوان و کشتارهای فجیع شدەاند اعلام کنند. با تاکید بر اینکه همبستگی بین‌المللی فمینیستی باعث می‌شود سریانی‌ها به مبارزه و تلاش برای دستیابی به اهداف خود برای زندگی در سرزمینی آزاد و منطقه‌ای که به دمکراسی و حقوق زنان اعتقاد دارد، ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد که قرن حاضر به قرن مبارزات زنان برای آزادی و دستیابی به برابری کامل بین جنسیت‌‌ها تبدیل خواهد شد.وی درباره‌ی شرکت هیئت سریانی در این کنفرانس گفت: «این گام به رسمیت شناختن بین‌المللی فمینیستی از مبارزا  و تقدیس آنها با مشارکت همەی زنانی است که تحت تأثیر مبارزات آزادیخواهانەی سریانی، کورد و ایزدی قرار گرفته‌اند».

وی از تلاش‌های اتحادیه‌ی زنان سریانی برای شکستن حلقه‌ای کە زنان را احاطە کردە بود  و در خانواده و جامعه نمایندگی می‌شد قدردانی کرد و تأکید کرد که کار برای فردای بهتر سریانی همچنان ادامه دارد.