شیدا معروف: اتحاد زنان دلیل پیشرفت آزادی زنان است

زنان برای رسیدن به آزادی و اتحاد آرای خود کنفرانس‌ها و نشست‌هایی برگزار کردە و معتقدند که اتحاد زنان منجر به انقلاب می‌شود.

شنیار بایز

سلیمانی- در ٢۵ سپتامبر سال جاری، زنان عضو اتحادیه نمایندگان پارلمان کوردستان، حزب کمونیست کوردستان، حزب زحمتکشان و جنبش گوران از باشور کوردستان در چهارمین کنفرانس جنبش زنان آزاد (ت‌ژئ) شرکت کردند، سپس در ٢٧ همان ماە از دفتر مشورتی حزب مناطق دمکراتیک در آمد بازدید کردە و  از سوی فلکناس اوجا نماینده HDP  در ایلح، صالح آیدنیز رئیس مشترک DBP، آینور ساریکا سخنگوی زنان و آسیا کولچاک سخنگوی دیپلماسی مورد استقبال قرار گرفتند.

این دیدار با هدف تقویت وحدت کوردستان و وحدت ملی انجام شد، برای زنان مهم است که کوردستان را یکپارچه ببینند اگر چە هر کدام از یک حزب مشارکت کردە اما پیامشان اتحاد بود.

 

«ما برای رساندن پیام زنان باشور به باکور سفر کردیم»

شیدا معروف دربارەی این بازدید گفت که «جنبش آزادی زنان باکور در روزهای ٢۵ و ٢۶ سپتامبر بە مناسبت چهارمین همایش زنان مبارز باکور دعوتنامه‌ای را برای زنان باشور فرستاده بود و دە نفر از زنان در این همایش شرکت کردند، هر کدام از آنان از یک ردە و حزب متفاوت بودند اما مهم این بود که ما به عنوان زنان باشور پیام خود را بە زنان باکور برسانیم.»

 

«در تشکل زنان باید هماهنگی وجود داشته باشد»

شیدا معروف گفت: «وقتی حرکتی از سوی زنان صورت می‌گیرد باید در مشارکت آنها هماهنگی صورت گیرد بە همین دلیل زنان باشور در این کنفرانس شرکت کردند، علاوە بر زنان باشور زنان اکثر کشورهای خاورمیانە، فمینیست‌‌ها، کمونیست‌ها و زنان فعال نیز در عرصەهای مختلف کە حدود ۴ هزار نفر بودند شرکت کردند».

 وی گفت: «گردهمایی زنان در چنین کنفرانسی بە معنای اتحاد آرای زنان است تا بدانند چگونە برای زنان در هر جای دنیا کار کنند. همچنین پلتفرم زنان در باتمان باکور کوردستان را با عنوان وحدت زنان و با هدف اتحاد زنان از چهار بخش کوردستان و تبدیل شدن به زنان ملت کورد در جهان ارائه کرده‌اند.»

 

«اتحاد زنان، شعار ژن ژیان آزادی است»

شیدا معروف در ادامەی سخنانش گفت: «مشکل اصلی زنان عدم اتحاد است برای همین هنوز هم کشته و ترور می‌شوند، اگر زنان با هم متحد شوند، مسئولین و نظام نیز از آن روی برمی‌گردانند، به خصوص اگر در کنفرانس‌ها و جلسات شرکت کنند و آرای خود را داشتە باشند و بە خاطر خواستەهای زنان در همەی هیئت‌ها شرکت کنند.»

وی افزود: «قصد دارند با هماهنگی با زنان باشور و باکور برنامە‌ریزی کنند حتی اگر از طریق کنفرانس‌ها و نشست‌‌ها باشد زیرا گاهی اتحاد و همایش ها نتایج خوبی به همراه دارد بە طوری کە شعار ژن ژیان ئازادی بە یک شعار بی‌وقفە تبدیل شود.»