قطع مکرر آب زندگی ساکنان شهر حسکه را تهدید می‌کند

درد و رنج مردم شهر حسکه در شمال و شرق سوریه در پی قطع مکرر ایستگاه آب علوک که حدود ۴ سال است تحت کنترل ارتش ترکیه و مزدورانش است، ادامه دارد.

 

دلال رمضان

حسکه- زنان شهر حسکه از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا به اقدامات اشغالگرانه ترکیه در قبال مردم شمال و شرق سوریه کە خنثی‌سازی ایستگاە علوک یکی از سیاست‌هایش است پایان دادە و تأکید کردند که ترکیه اکنون با قطع آب با مردم در حال جنگ است.

شهر حسکه و حومەی آن مانند سایر شهرهای شمال و شرق سوریه، از زمان اشغال شهر سری‌کانی/رأس العین توسط ترکیه در سال ٢٠١٩ از قطعی مداوم آب آشامیدنی رنج می‌برند و با فرا رسیدن تابستان، دمای بالا و ترس از شیوع بیماری‌های همه گیر، رنج والدین افزایش می‌یابد.

 

«سوریه حتی از سهم خود از رود فرات نیز محروم است»

مهندس نوار صبری، رئیس مشترک اداره آب شرب در کانتون حسکه در شمال شرق سوریه با اشارە بە اینکە ترکیە و گروەهای وابستە بە آن قوانین بین‌المللی را نادیدە می‌گیرند می‌گوید: شهروندان شهر حسکه به آب ایستگاه علوک نیازمند هستند، بنابراین ترکیه و گروەهای تروریستی وابستە بە آن از اشغال شهر سری‌کانی و تسلط بر ایستگاه، آب شهر را قطع کرد کە این اقدام باعث ایجاد فاجعه انسانی برای حدود میلیون نفر از ساکنان شهر حسکە و حومە آن می‌شود.

وی دربارەی قطع مکرر آب ایستگاه علوک که متشکل از ٣۴ حلقه چاه و نزدیک به محل کار است، توضیح می‌دهد: از زمان اشغال شهر سری‌کانی بارها آب قطع شده و با وجود مداخله برخی سازمان‌های بشردوستانه و کشورهای ضامن در منطقه کە می‌توانست اجرا شود و و نتایج مثبتی به همراه داشتە باشد ماەها ادامە داشتە و آب کافی به منطقه نرسید.

مردم شمال و شرق سوریه به ویژه شهر حسکه از بحران حاد آب رنج می‌برند که ناشی از اقدام ترکیه و مزدورانش از توقف ایستگاه علوک است کە هر از گاهی به عنوان کارت فشار برای شروع یک بحران جدید کە کمتر از جنگ ضدبشری نیست بەکار می‌برند. همان طور که نوار صبری توضیح داد سوریه به رغم توافقات بین‌المللی، حتی از سهم خود از رود فرات نیز محروم است.

وی با اشارە بە اینکە قطع آب منطقه بر همەی جنبه‌های زندگی تأثیر منفی می‌گذارد می‌گوید: قطع آب منطقه منجر به قطع برق می‌شود و در نتیجه مکانیسم تأمین آب شرب شهر حسکه و همچنین محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر شیوع بیماری‌ها و وخامت وضعیت بهداشتی می‌افزاید، کە ما خواستار توقف اقدامات ترکیە بر ایستگاه علوک هستیم.

وی با اشاره به اینکه قطعی آب بر آب‌های زیرزمینی شهر نیز تاثیر گذاشته است، گفت: به دلیل قطعی‌های مداوم و مکرر، شهروندان برای تأمین آب به روش‌های سنتی از جمله حفر چاه‌های زیرزمینی که ناامن، آلوده و غیرقابل شرب بودە روی می‌آورند کە علاوە بر اینها هزینەی زیادی برای شهروندان ایجاد می‌کند.

 نوار صبری تأکید کرد که اداره خودمدیریت دموکراتیک در شمال و شرق سوریه همواره به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای تأمین آب شرب و رساندن آن به مردم منطقه است، با وجود تلاش‌های ادارە خودمدیریت هر از چند گاهی آب را قطع می‌کنند که آخرین قطعی آن حدود ٨ ماه به طول انجامید، اداره خودمدیریت در حال حاضر برای یافتن راه‌حل‌های جایگزین برای آب ایستگاه علوک تلاش می‌کند.

نوار صبری در پایان سخنان خود از سازمان‌ها و جامعه جهانی خواست تا به اقدامات غیرانسانی ترکیه علیه مردم منطقه پایان دهند و گفت: جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه باید محرومیت‌هایی را که مردم این کشور متحمل شده‌اند در نظر بگیرند و شهر حسکه و ایستگاه علوک را از سیاست خصمانه ترکیه در قبال مردم پاک کنند.

 

«ترکیه هر کاری بکند، ما کشور خود را تسلیم نخواهیم کرد»

زهرا سینو یکی از ساکنان شهر حسکه به نوبه خود گفت: ترکیه شهر سری‌کانی را اشغال کرد و هزاران نفر از آنها را کشت و آواره کرد، اما بە این راضی نشد و به قطع آب آشامیدنی مردم شهر حسکه و آوارگان اجباری متوسل شد. وی می‌گوید: ترکیه از ما چه می‌خواهد که این همه نفرت را بر سر مردم منطقه و این روش‌های شنیع را علیه ما اعمال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی که در منطقه می‌گذرد، مردم به حفر چاه‌هایی روی می‌آورند که برای آشامیدن مناسب نیست و یا از مخازن آب می‌خرند که با توجه به شرایط بحرانی در تابستان بیش از دو روز برای خانواده‌ها کافی نیست.

زهرا سینو با درخواست از سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر اینکە بە وظیفه خود در قبال مردم شمال و شرق سوریه عمل کنند و به اقدامات ترکیه و مزدورانش که فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت را مرتکب می‌شوند پایان دهند، گفت: ترکیه هر کاری بکند، ما کشور خود را تسلیم نخواهیم کرد.