«ذهنیت مردانه جامعه نقش زنان را در رسانه کاهش داده است»

رسانەهای زیادی وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها صادقانه روی مسائل زنان کار می‌کنند و برخی از آنها زنان را برای افزایش مخاطب نشان می‌دهند. یکی از روزنامەنگاران نیز می‌گوید: «زنان روزنامەنگار روی مسائل زنان کار نمی‌کنند.»

 شیرین صالح

 

 سلیمانیه – در حال حاضر رسانەها راهی برای کسب اطلاعات و اطلاع‌رسانی در جهان هستند، اما در جنوب کوردستان رسانەها به وظایف خود عمل نمی‌کنند و اغلب اخبار را نیز نادرست منتشر می‌کنند که باعث ایجاد آشفتگی در رسانەها می‌شود. همچنین نقش زنان در رسانە تضعیف شده است و زنان روزنامەنگار را فقط برای افزایش مخاطب بر روی صفحەی تلویزیون نمایش می‌دهند. از سوی دیگر زنان روزنامەنگار نیز نتوانستەاند بر روی مسائل زنان کار کنند.

 

 روزنامەنگاران نسبت به شغل خود دلسوزی ندارند

 مستوره محمود، روزنامەنگار گفت: وضعیت رسانەها در جنوب کوردستان تا حدودی آشفتە است، زیرا تعداد رسانەهای حزبی و رسانەهای سایه که متعلق به دولت هستند افزایش یافته است که مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا این آشفتگی باعث شده است که هر رسانەای به شیوەای خاص اقدام به انتشار اخبار کند و مردم را سردرگم کند. این مسئله به دلیل شرایطی سیاسی در اقلیم کوردستان است که احزاب سیاسی ایجاد کردەاند و همچنین اکثر کسانی که در رسانەها کار می‌کنند نسبت به کار خود دلسوز نیستند و رسانەها را به مسیر اصلی باز نمی‌گردانند. این وضعیت در همەی کشورها مشاهده می‌شود، اما در اقلیم کوردستان بیشتر رایج است.

 

 روزنامه نگاران زن در حال حاضر روی مسائل زنان کار نمی‌کنند

 مستوره محمود به این مسئله نیز اشاره کرد که زنان روزنامەنگار در کار خود فعال نیستند و در مورد مسائل زنان صحبت نمی‌کنند، زیرا فقط به عنوان یک حرفه به آن نگاه می‌کنند. در گذشته تعداد کمی روزنامەنگار زن وجود داشت، اما دلسوزانە در حوزەی خودشان و حوزەی زنان فعالیت می‌کردند. اما اکنون هنگامی که زنان وارد حوزەی رسانە می‌شوند، جایگاه خوبی از نظر قدرت ندارند و بیشتر برای حفظ ظاهر و برنامەهای سرگرمی از آنان استفاده می‌شود.

وی افزود: خانم‌هایی که عرصه سیاسی را در رسانه انتخاب می‌کنند، لزوماً خواسته و انتخاب خودشان نبودە است. مهم این است که چه کسی پشت این برنامه‌های سیاسی است. برخی از آنها در این زمینه فعال هستند، اما این در حد خواستەهایی که ما زنان از رسانە داریم نیست. برخی اوقات همچون روزنامەنگار از حرفەی خود پشیمان می‌شویم.

 

برخی از رسانەها نقش زنان را تضعیف می‌کنند

 مستوره محمود با بیان اینکه مشارکت زنان در عرصەی کار اتفاق خوبی بود، اما اینکه در جایگاه مناسب به کار گرفتە شدند؟ چرا که زنان باید در انجام هر کاری عقلانیت خود را بە کار گیرند که چگونە هدایت می‌شوند. در برخی رسانەها وقتی زنان می‌خواهند نقش و تأثیرگذاری زنان را نشان دهند، توسط آن آژانس اخراج می‌شوند یا نقش آنان را کاهش می‌دهند، در این مرحله خود زنان در این مسئله نقش دارند که تا چە حد موضوعات سرگرمی را انتخاب می‌کنند.

وی همچنین گفت: به دلیل سلطەی ذهنیت مردانه در جامعەی ما، نقش زنان در رسانه کاهش یافته است. پیش از این در برخی رسانەها برنامەهایی برای زنان اجرا می‌شد که در افزایش آگاهی‌شان نقش داشت. اما متٲسفانە اکنون آن برنامەها وجود ندارند و زنان روزنامەنگار نیز به دلیل همین ذهنیت مردسالار جامعە است که به این وضعیت رسیدەاند.

 

 "زنان روزنامەنگار می‌توانند کاری کنند که زنان وجود خود را احساس کنند"

 مستوره محمود تٲکید کرد: پیش از این زنانی که در رسانەها کار می‌کردند، علاوه بر ارائەی یک برنامەی سرگرمی، سعی می‌کردند صفحه ای مختص زنان برای رساندن پیام‌های زنان و خدمت به زنان داشته باشند، زیرا روزنامەنگاران می‌توانند از طریق برنامەهایشان کاری کنند که زنان وجود و توانایی خود را احساس کنند و این تأثیرگذاری خود را بر جامعه دارد. زنان اگر خودشان بخواهند، حتی در یک مکان کوچک نیز می‌توانند تٲثیرگذار باشند. زنان توانایی کار در همه زمینەها را دارند و آنچه در مورد عدم توانایی زنان گفته می‌شود، ذهنیت تبعیض‌آمیزی است که هنوز در جامعەی ما وجود دارد.

 

 "آگاهی‌بخشی در میان زنان روزنامەنگار انجام نمی‌شود"

 مستوره محمود به این نکتە نیز اشاره کرد که آگاهی برای روزنامەنگاران زن بسیار مهم است. در گذشته تشکل‌های زنان در افزایش آگاهی نقش داشتند، اما اکنون به دلیل شکاف‌های سیاسی‌ای که حتی در درون تشکل‌ها ایجاد شده است، باعث شده تا تٲثیر گذشتە را نداشتە باشند. هنوز مسئلەی زنان در جامعەی ما برطرف نشده است. زنان جوان زمانی که استعدادی دارند اگر از آن فرصت

استفاده کنند، می‌توانند برای خود و جامعەی خود مفید باشند، اما تعداد کسان دلسوز نسبت به حقوق زنان کاهش یافته است.

مستوره محمود در پایان گفت: برای اینکه رسانەها مسیر درست خود را پیدا کنند، باید رسانەهای سایه کمتر شوند. رسانەهای سایه همیشه وجود داشتەاند، اما نه به اندازەی کنونی، زیرا هر حزب به تعداد افراد قدرتمندش رسانە دارد و این مسئله آشفتگی ایجاد کرده است، بنابراین وزارت فرهنگ و نهادهای مربوطه در حوزەی رسانه باید در این زمینه حدودی تعیین نمایند.