اعلام همبستگی زنان غزە با زنان ایران

فعالان غزه بار دیگر تأکید کردند که زنان فلسطینی آماده ارائهەی هر گونه حمایت و همبستگی از کمپینهای خود از رسانه‌های اجتماعی تا نظارت، برای جلوگیری از گرفتار شدن زنان دیگر در دام ظلم و ستم رژیم ایران هستند.

رفیف اسلیم

 

غزە- قتل ژینا امینی در روژهلات کوردستان موجی از خشم را برانگیخت که منجر به قیام سراسری در روژهلات کوردستان و ایران شد، فعالان و فمینیست‌ها به منظور حمایت از کمپین همبستگی گسترده، در صفحات شخصی و شبکه‌های اجتماعی خود خواستار بیانیه‌ای رسمی برای افشای عاملان قتل ژینا امینی شدند.

تغرید جمعە فعال، فمینیست و مدیر اتحادیه‌ی کمیته‌های زنان در نوار غزه محکوم کردن کشتار زنان مبنی بر اینکە این کشتار نشان دهنده‌ی سلب حق زندگی یک زن است بیان کرد: «هیچ واکنش مناسبی در قبال کشتار زنان صورت نگرفته است واضح است که ژینا امینی مورد خشونت قرار گرفته است، نه یک نوع خشونت، بلکه چندین نوع خشونت، از جملە بازداشت توسط گشت ارشاد ایران، ضربە بە سر کە باعث مرگ وی شد، پرتاب گاز اشک‌‌آور بە سوی برادرش کە در تلاش برای جلوگیری از بردن ژینا امینی بود.»

وی گفت: «بازداشت ژینا امینی نقض آزادی شخصی تلقی می‌شود که این نیز واکنش‌هایی را در پی داشته است، در حالی که زنان ایرانی با روسری برای اعتراض بە خیابان‌‌ها رفتند با کوتاه کردن موهای خود پیامی روشن به رژیم ایران دادند، اقدامی کە رژیم انجام می‌دهد هیچ سودی برای ترساندن و خاموش کردن صدای زنانی که تا آخرین نفس به دفاع از حقوق زنان ادامه می‌دهند، ندارد.»

وی تأکید کرد: «هیچ کس به دلیل ظاهر و پوشش حق ندارد علیە دیگری جنایت کند یا اینکە او را بە خاطر اخلاقش محاکمە کند، به ویژه زمانی که این اخلاق با سنت‌هایی پیوند زدە شدە باشد که جنگ را به زنان می‌فروشند زیرا عمدتا مبتنی بر افکار نادرست است.»

او در ادامەی سخنانش گفت: «ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم و با وجود داشتن پست‌های رهبری مانند نمایندگان مجلس و وزرا، همچنان با زنان اینگونه رفتار می‌شود، بنابراین نسل‌های جدید باید فرهنگی را پرورش دهند که تفاوت‌ها را در جامعه بپذیرد».

  وی با بیان اینکە با نظام حاکم بر کشور چه اسلامی و چه سکولار مشکلی ندارد گفت: «مشکل واقعی این است که این کشورها چگونە با حقوق تضمین شدەی زنان توسط دولت مانند حق زندگی، حرکت، آزادی شخصی، کار، تحصیل و ارث و سایر حقوقی که نقض حقوق زنان است، معاملە می‌کنند.»

تغرید تأکید کرد: «همەی فمینیست‌ها باید به مطالبات، تظاهرات و اعتراضات خود ادامه دهند که این امر مستلزم کار کمیتەی تحقیق برای رسیدگی به قتل ژینا امینی و انتشار نتایج آن در افکار عمومی است و عامل آن باید هر چه سریعتر پاسخگو باشد.»

بە گفتەی او زنان روژهلات کوردستان و ایران رهبری همه اعتراضات را در تمام شهرهای ایران بر عهده داشته‌اند، اگرچه اکثر مردم در تظاهرات شرکت نکردند، اما ابراز همدردی کردند. قطع برق و اینترنت و ممانعت از استفاده دراز مدت از هر وسیلەی ارتباطی گواه آن است که توانسته‌اند تاثیر بگذارند.

در همین راستا فاطمه عاشور فعال حقوق بشر نیز گفت: «آنچه زنان در ایران انجام دادند واکنشی بود به بی‌عدالتی که مقامات در قبال زنان جوان مرتکب می‌شوند. همچنین می‌ترسند که زنان دیگر نیز در آینده با چنین تجربه‌ای روبرو شوند، زیرا گشت ارشاد ایران همیشە بهانه‌هایی برای کشتن زنان پیدا می‌کند.»

فاطمه گفت: «پاسخ حقوقی مناسب به این جنایت، تشکیل پرونده از سوی همه سازمان‌های فمینیستی و بین‌المللی است تا در یک دادخواست مشترک درج و به دادگاه ارائه شود تا قاتل ژینا امینی پاسخگو باشد.»

فاطمه عاشور تاکید کرد که «زنان فلسطینی با شروع کمپین‌هایی از طریق شبکه‌های اجتماعی و حتی افزایش آگاهی برای جلوگیری از یک مورد تجاوز جنسی دیگر علیه زنان ایرانی که با بی‌عدالتی شدیدی توسط رژیم ایران علیه آنها انجام می‌شود، آماده‌ی ارائەی هر نوع حمایت و همبستگی هستند.»

نهال ابودقە، فعال حقوق بشر نیز در این زمینە گفت: «آنچه که در حق ژینا امینی انجام شد نە فقط یک زن بلکە نقض حقوق بشر است و مرگ او جرقه‌ای برای اعتراض به بی‌عدالتی است که ایرانیان ۴٣ سال است با آن روبرو هستند. هماهنگی بین سازمان‌‌های زنان در ایران، فلسطین و سراسر جهان برای نظارت بر همبستگی  که از آنها در مقابله با خشونتی که تجربه می‌کنند، حمایت می‌کند.