افزایش دردناک تکدی‌گری در کرماشان

زنان و کودکان تکدیگر بیشتر از هر کسی در معرض خشونت، آزار، سوءاسفتاده، بیماری، عدم امنیت و ایمنی قرار می‌گیرند.

 

ژوان کرمی  

کرماشان - با تشدید تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و خالی ماندن سفرەی مردم؛ تکدی‌گری در سطح شهر کرماشان به شدت افزایش یافتە است.

ایستادن سر چهارراەها و چراغ قرمزها، گشتن منزل به منزل و مغازە به مغازه، بساط کردن در پیادەروها و حتی مکان‌های بسیار خطرناکی همچون اتوبان و ایست و بازرسی‌ها، از جمله شیوەهای تکدی‌گری و گدایی در سطح شهر کرماشان است که به شدت در حال افزایش است.

هر شهروندی در کرماشان با عبور از بلوار مسکن، در حدفاصل لب‌آب تا ابتدای فرهنگیان که در واقع به یک کیلومتر هم نمی‌رسد، با بیش از بیست نفر متکدی روبرو می‌شود. این متکدیان با پیادەروهای خلوت بلوار، امیدشان به سرنشینان خودروهاست و تا آخرین ساعات شب به تکدی‌گری در این مکان مشغول هستند. این صحنەی دردناک تنها فریمی کوچک از واقعیت‌های قابل مشاهدەی روزانەی کرماشان است.

چهارراه قائم در شهرک نجفی نیز هر شب شاهد حضور زنی است که با نوزادی در آغوشش مشغول تکدی‌گری است و امید به این دارد که سرنشینان خودروها با توقف پشت چراغ قرمز، شیشەی خودرو را پایین آورده و مبلغی بە وی ببخشند.

در طی سال ١۴٠١ که امروز در آخرین روزش به سر می‌بریم، نسبت جمعیت زنان در میان متکدیان و زبالەگردها به طرز چشمگیری بالا رفتە است. مبرهن است که این زنان و کودکان بیشتر از هر کسی در معرض خشونت، آزار، سوءاسفتاده، بیماری، عدم امنیت و ایمنی قرار می‌گیرند.